Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 1999, 29; 136-137

SPLENEKTOMİ SONRASI VEİLLONELLA PARVULA'YA BAĞLI İNTRAABDOMİNAL APSE OLGUSU

Canan AĞALAR¹, Çağrı ERGİN¹, Birdal YORGANCIGİL², Güler YAYLI¹

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ²Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

İntraabdominal infeksiyonlarda anaerop bakteriler etken olarak sıklıkla düşünülen ancak kültür ve tanımlama güçlükleri nedeniyle nadiren saptanan bakterilerdir. Splenektomi sonrası gelişen intraabdominal abseden yapılan kültürde anaerop gram negatif kok izole edilerek Veillonella parvula olarak tiplendirildi. Drenaj ve antibiyotik tedavisi uygulanan hasta şifa ile taburcu edildi.