Mikrobiyoloji Bülteni 2002, 36; 49-55

KATALAZ NEGATİF ROTHIA DENTOCARIOSA: TANIMLAMA İÇİN İLAVE TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrı ERGİN¹, Rabia CAN², Canan KAYA²

Süleyman Demirel Üniversitesi ¹Araştırma Uygulama Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ²Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Taksonomik olarak heterojen bir grup olan korineform bakteriler içinde yer alan Rothia dentocariosa, insanda oral flora üyelerindendir. Predispozan faktörler varlığında enfeksiyon etkeni olabilen bu bakteri, boğaz kültürlerinde çoğu zaman kontaminant olarak değerlendirilebilmektedir. R.dentocariosa'nın tanımlanmasında basit bir başlangıç testi olan katalaz aktivitesi, son yıllarda katalaz negatif suşların varlığının belirlenmesiyle tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada boğaz kültürlerinden izole edilen 42 R.dentocariosa suşunun tanımlanmasında çeşitli biyokimyasal ve enzimatik testler kullanılarak, katalaz pozitif ve negatif izolatların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Katalaz negatif R.dentocariosa'da mannoz fermentasyon testinin pozitiflik oranı katalaz pozitif suşlara göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuş (p<0.05) ve bu sonuç, mannoz fermentasyon testinin katalaz negatif R.dentocariosa suşlarının tanımlanmasında ilave bir test olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür


Summary