İnfeksiyon Dergisi 2001, 15; 299-302

SAĞLIKLI HASTANE ÇALIŞANLARININ BOĞAZ KÜLTÜRLERİNDE ROTHIA DENTOCARIOSA'NIN ARAŞTIRILMASI

Çağrı ERGİN, Rabia CAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bu çalışma sağlıklı hastane personeli boğaz florasında Rothia dentocariosa'nın sıklığını saptamak amacı ile yapıldı. 200 boğaz kültüründen 21 (%10.5) Rothia dentocariosa izole edildi. Hastane çalışanlarının mesleklerine ve bölümlerine göre izolasyonların dağılımında fark saptanmadı.