Türkiye Parazitoloji Dergisi 1997, 21; 27-29

IFA YÖNTEMİYLE SAPTANAN BİR PNÖMOSİSTOSİS OLGUSU

Dilara ÖĞÜNǹ, Tümer VURAL¹, Dilek ÇOLAK¹, Çağrı ERGİN¹, Tülay ÖZDEMİR², Neşe DİNÇER², Gönül MUTLU¹

¹Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ²Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Antalya

Pneumocystis carinii immünyetmezlikli hastalarda diffüz interstisyel pnömonilere yol açan fırsatçı bir mikroorganizmadır. Nonhodgkin lenfoma tanısı alan ve kemoterapi uygulanan (30 Y. kadın) hastaya öksürük, nefes darlığı ve radyolojik bulgular nedeniyle bronkoskopi yapılmıştır. Hastanın bronkoalveolar lavaj sıvısında (BAL) indirek immünfloresan yöntemiyle P.carinii ookistleri saptanmış ve fotoğrafla görüntülenmiştir. BAL sıvısının metanamin gümüşleme yönetmiyle patolojik incelenmesinde P.carinii kistlerine rastlanmamıştır.