Mikrobiyoloji Bülteni 1999, 33; 297-302

AKNE LEZYONLARINDAN İZOLE EDİLEN PROPIONIBACTERIUM ACNES SUŞLARINDA ERİTROMİSİN DİRENCİ

Çağrı ERGİN¹, Şeniz ERGİN², Güler YAYLI³, Vahide BAYSAL²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ²Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ³Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine başvurarak akne vulgaris tanısı alan hastalardan izole edilen Propionibacterium acnes suşlarında eritromisin direnci agar dilüsyon yöntemi ile araştırıldı. Akne vulgaris şikayeti ile başvuran 257 hastanın 126'sından (%49.02) P.acnes izole edildi. İzole edilen 126 suşun 9'u (%7.14) eritromisine dirençliydi. Eritromisinin MIK90 değeri 1 ug/ml olarak saptandı. Sonuçlarımız, akne lezyonlarından izole edilen P.acnes suşlarının genellikle eritromisine duyarlı olduğunu göstermektedir, ancak tedavi başarısıszlıklarında dirençli suşlarında olabileceği düşünülmelidir.