Mikrobiyoloji Bülteni 1998, 32; 227-232

PAMUKKALE YÖRESİ TERMAL SU KAYNAKLARINDA KÜLTÜR VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE LEGİONELLA TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Çağrı ERGİN¹, Ata Nevzat YALÇIN², Ahmet PINAR³, Çiğdem Banu ÇETİN², Hüseyin TURGUT²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta   ²Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli   ³Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada Pamukkale yöresindeki insan yapımı termal su dağıtım sistemleri ve çevresel travertenlerden toplanan 55 su örneğinde Legionella türleri seçici "Buffered Charcoal Yeast Extract (BCYE)" agarda kültür ve Legionella türleri için özgül polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırıldı. Her iki yöntem farklı merkezlerde uygulanarak sonuçlar çalışma bitinceye dek duyurulmadı. Sonuç olarak, kullanılan yöntemlerle örneklerin hiçbirisinde Legionella türleri saptanmadı.