Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2002, 32; 97-101

KUZEY KIBRIS - GİRNE'DE TATARCIK HUMMASI ÖNTANILI HASTALARIN BÖLGEYE VE MEVSİME BAĞLI DAĞILIMLARI

Çağrı ERGİN¹, Sebahattin YILMAZ²

¹Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Isparta, ²Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Girne Asker Hastanesi, Girne

Tatarcık humması phlebotomus genusu tatarcıklar ile bulaştırılan ve subtropikal iklim kuşaklarında endemik olarak görülen arboviral bir enfeksiyondur. Kıbrıs'ta yerleşik tatarcık humması Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edilmekle birlikte Kuzey Kıbrıs bölgesinden epidemiyolojik veriler bulunmamaktadır.Bu çalışmada 1997-1999 yıllarında Girne Askeri Hastanesi'ne başvuran kişiler arasında semptomatik olarak tatarcık humması öntanısı alan hastaların bölgesel ve yıllık dağılımları incelenmiştir.

1997-1999 yıllarında hastaneye başvuran 47716 kişiden 3383'üne (%7.09) semptomatik olarak tatarcık humması öntanısı konmuştur. Bu hastalık nedeniyle hastaneye mayıs-kasım aylarında başvurulduğu, en sık hastanın haziran ayında (%21.4) görüldüğü saptanmıştır. Hastalar en çok Beylerbeyi (%27.6), Yeşiltepe (%18.3) ve Karaoğlanoğlu (%14.9) bölgelerinden gelmiştir.

Hastalığın üç yıllık dağılım eğrisi göz önüne alındığında farklı serotiplerin ve vektör olarak farklı tatarcıkların etken olarak bulunabileceği düşünülmüştür. Hastalığın sık görüldüğü bölgelerde hiyjenik alt yapı eksikliğinin en önemli neden olduğu tesbit edilmiştir.


Summary