Mikrobiyoloji Bülteni 1997, 31; 391-397

CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ANTİJENEMİ TESTİNDE İKİ FARKLI MONOKLONAL ANTİKORUN KARŞILAŞTIRILMASI

Dilek ÇOLAK, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek TUNCER, Çağrı ERGİN, Gönül MUTLU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Cytomegalovirus (CMV) antijenemi testi immünyetmezliği olan hastalardaki sistemik CMV enfeksiyonlarının tanısında kullanılan, son yıllarda geliştirilmiş ve standardize edilmiş bir yöntemdir. Bu çalışmada, böbrek nakli yapılan hastalarda CMV antijenemisini araştırmak için 42 kan örneği ve iki farklı monoklonal antikor (1C3+AYM-1 ve C10-C11) kullanılarak incelenmiştir. Kan örneklerinden eş zamanlı olarak iki preparat hazırlanmış, formalin yöntemi ile fiksasyon ve nonidet-P40 yöntemi ile permeabilizasyon işlemlerinden sonra, iki farklı monoklonal antikor kullanılarak, immünfloresan mikroskobunda incelenmiş ve pozitif hücre sayıları kaydedilmiştir. Oniki kan örneği her iki monoklonal antikorla pozitif, 24 kan örneği her iki monoklonal antikorla negatif, altı kan örneği 1C3+AYM-1 monoklonal antikorları ile pozitif, C10-C11 monoklonal antikorları ile negatif bulunmuştur. 1C3+AYM-1 monoklonal antikorları uygulanarak hazırlanan preparatlardaki ortalama pozitif hücre sayısı 65.29 (2-649), C10-C11 monoklonal antikorları uygulanarak hazırlanan preparatlardaki ortalama pozitif hücre sayısı 47.50 (0-606)'dir(p<0.05). Formalin ile fiksasyon ve nonidet-P40 ile permeabilizasyon yöntemleri kullanıldığında, 1C3+AYM-1 monoklonal antikorları ile C10-C11 monoklonal antikorlarına göre daha iyi kantitasyon yapıldığı sonucuna varılmıştır.