Gülhane Tıp Dergisi 2000, 42; 276-278

BREVİBACTERİUM CASEİ'NİN ETKEN OLDUĞU BİR SELLÜLİT OLGUSU

Canan AĞALAR¹, Çağrı ERGİN², Tuna DEMİRDAL¹, Güler YAYLI¹

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, ¹Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ² Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Son yıllarda Brevibacterium genusu insanlarda enfeksiyonlara yol açan bir patojen olarak tanımlanmaktadır. Kandan, serebrospinal sıvıdan ve diğer steril vücut sıvılarından izole edildiği bildirilmiştir. Nadir bir enfeksiyon etkeni olan Brevibacterium casei, sellülitli bir olgunun kan kültüründen saf olarak izole edilmiştir. Olguya beş gün süreyle intravenöz ampisilin-sulbactam (4 g/gün) ve taburcu olduktan sonra ardışık tedavi ile 6 gün peroral amoksisilin-klavulanat (3 g/gün) tedavisi verilmiştir. Bu süre sonunda olgu tamamen iyileşmiştir.