İnfeksiyon Dergisi 2001, 15; 33-36

AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİLERİ İLE KÜLTÜR - ANTİBİYOGRAM SONUÇLARI UYUMU

Canan AĞALAR, Güler YAYLI, Çağrı ERGİN, Tuna DEMİRDAL

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Bu çalışmada, yazarların çalıştığı hastanenin farklı kliniklerinde uygulanan ampirik antibiyotik tedavilerinin kültür antibiyogram sonuçlarına uygunluğunun araştırılması amaçlandı. Bu retrospektif çalışmaya, farklı kliniklerde ampirik tedavi öncesi kültür alınan ve kültürlerinde üreme saptanan 276 olgu alındı. Anaerop kültür alınmayan hastalarda antianaerop tedavi değerlendirilme dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan hastaların yaşları 0-90 arasında (median: 48), %45'i kadın %55'i erkekti. Üreme saptanan kültür örneklerinin %49.6 idrar, %17.1 yara, %12 intraabdominal sıvı, %11 kan, %4.3 plövral sıvı, %6 trakeal aspirasyondu. Toplam 276 hastanın 78'inde (%28.2) uygun antibiyotik tedavisi verilmezken, bu hastaların 59'unda (%75.6) kültür sonucuna karşın tedavi değişimi yapılmadığı saptanmıştır. Hastanemizde kültür sonuçları ilgili hekimlere elden ulaştırılmaktadır. Buna karşın 11 dosyada kültür sonuçlarının üreme olmadı diye kaydedildiği ve bu hastaların ikisinin uygunsusz antibiyotik tedavisi aldığı saptandı. Uygun antibiyotik kullanımı için düzenli hizmetiçi eğitimin önemi tartışılamaz. Bu tür surveyans sonuçlarının eğitim programlarının belirlenmesinde yol gösterici olabileceği düşünüldü.